Język:

Zarząd PZE

Robert Kamiński

Agnieszka Mozer

Zofia Śmistek

Alina Mozer

Gizela Matray

Kamil Getka

Menu

Wspiera nas

Polub nas na Facebooku

Facebook Pagelike Widget

Kontakt

Zarząd Główny PZE

ul. Gen. W. Andersa 37 lok. 59a

00-159 Warszawa

tel.: +48 720 912 520

pea@esperanto.pl

www.esperanto.pl

Vikipedio

facebook

Archiwa

Organizujesz wydarzenie esperanckie? Prześlij nam informację o nim

W lutym 2022 opublikowano stanowisko ZG PZE w sprawie niektórych poprawek.

Poprawka 36.7/09/01/2021-03-26

Pierwsza liczba w numerze poprawki wskazuje na artykuł w statucie. Druga liczba to kolejny numer poprawki a trzecia liczba to numer pod którym kryje się autor poprawki lub uczestnik dyskusji.

Poniżej umieszczono poprawki wg numerów artykułów których dotyczą.

 

Poprawka 1.2/01/01/2020-12-03

Jest: W artykule 1 w punkcie 2: 2.PZE może używać nazwy w języku esperanto w brzmieniu „Pola Esperanto-Asocio”,w skrócie: „PEA”.

Proponowana zmiana: 2.PZE może używać nazwy w języku esperanto w brzmieniu „Pola Esperantista Asocio ” , w skrócie „PEA”.

Uzasadnienie: Oficjalna nazwa naszego stowarzyszenia to po polsku  Polski Związek Esperantystów. Dotychczasowy esperancki odpowiednik jest niewłaściwym tłumaczeniem tej nazwy, gdyż po przetłumaczeniu na j. polski jest to Polski Związek Esperancki. Proponowana zmiana powoduje, że tłumaczenie jest idealne a pozostający skrót PEA nie ulega zmianie.

Punkty do poprawy wynikłe z powodu przyjęcia zmiany:

Rozdział 1 punkt 3  Nazwy „Polski Związek Esperantystów” oraz „Pola Esperantista Asocio” a także ich skróty podane w ust. 1 i ust. 2 są prawnie zastrzeżone.

Dyskusja:

01/2020-12-21                                                                                                                                                             Poprawka jest jak najbardziej poważna. Niestety, czym innym jest Polski Związek Esperantystów a czym innym Polski Związek Esperancki albo Polski Związek Esperanta tak jak czym innym jest masło a czym innym jest margaryna. Niby wymienione przeze mnie nazwy oraz produkty są podobne i do podobnych celów są używane ale to jednak nie jest to  samo. Jako esperantyści szczycimy się precyzją naszego języka a w praktyce sami nie potrafimy dokładnie przetłumaczyć naszej nazwy. Czy jest to najlepsza reklama Esperanta? W tym przypadku mam sporo wątpliwości. 03- powołuje się na jakiś bliżej nieokreślony zwyczaj językowy. Uważam, że jeżeli jakiś zwyczaj jest głupi to należy go jak najszybciej zmienić. Zrobić błąd zawsze można ale tkwić w błędzie to droga która nie prowadzi do niczego dobrego.
03/2020-12-17
Zastanawia mnie ta poprawka . Nie wiem, czy ta poprawka dotycząca „zgodności” nazwy naszego Stowarzyszenia w języku polskim i w Esperanto jest poważna, ale urąga to językowemu zwyczajowi przystosowywania nazw do zwyczajów konkretnego języka.
Podam tylko dwa przykłady. W języku polskim „wpada się z deszczu pod rynnę”, ale w językach Zachodu „z deszczu do rzeki (ewentualnie do jeziora)”. Wersja polska nie ma zastosowania w Esperancie, bo członkowie Akademii kierowali się zwyczajem językowym Anglików i Francuzów.
Inny przykład, kanadyjski, gdzie – jak powszechnie wiadomo – są dwa równoprawne języki (francuski i angielski) i istnieją dwie odmienne wersje językowe odnośnie Królewskiej Kanadyjskiej Policji Konnej – i nikt nie próbuje tam ujednolicić nazwy tej formacji, bo nie ma takiej potrzeby:
Kanadyjska Królewska Policja Konna (z języka angielskiego Royal Canadian Mounted Police, potocznie zwana Mounties) albo Żandarmeria Królewska w Kanadzie (z języka francuskiego Gendarmerie Royale du Canada), w skrócie RCMP/GRC
Kwestia samej nazwy UEA i jej tłumaczenia na język polski, podobnie innych krajowych związków esperanckich:
Universala Esperanto-Asocio (UEA, dosłownie Powszechny Związek Esperanta, najczęściej tłumaczone jako Światowy Związek Esperantystów[1][2][3][4][5], także Światowy Związek Esperancki, Powszechny Związek Esperancki[6]) – największa międzynarodowa organizacja użytkowników języka esperanto.
Pojawia się dodatkowa kwestia, kwestia praktycyzmu i wyszukiwania nazwy stowarzyszenia w wyszukiwarkach w wypadku nowej esperanckiej wersji naszego stowarzyszenia, oraz bezustannych pytań esperantystów z innych krajów, typu „z jakiego powodu założyliście w Polsce nową organizację?”.
Reasumując: nie ma potrzeby ujednolicania, o ile założymy, że obie nazwy funkcjonują, każda wedle prawideł swojego języka. Związek esperantystów, podobnie jak związek filumenistów, filatelistów, czy też miłośników kaktusów, sukulentów  etc. Nazwa esperancka powinna być zgodna ze zwyczajem językowym języka międzynarodowego. Ewentualna zmiana nazwy naszego związku w języku międzynarodowym przyniesie więcej strat, niż pozornych korzyści.

 

Stanowisko ZG PZE:

ZG PZE proponuje odrzucić poprawkę.  W uzasadnieniu tej propozycji ZG PZE postanowił pozostać przy wieloletniej tradycji nazwy esperanckiej naszej organizacji.

 

===============================================================================

Poprawka 13.16/03/02/2020-12-06

Jest:  zadeklarowana w artykule 13 punkcie 16. działalność na rzecz grup defaworyzowanych;

Proponowana zmiana:  Skreślić.

Uzasadnienie: Jaki jest sens tego? Pojęcie grupy defaworyzowanej jest niezdefiniowane. Nie określono przez kogo są te grupy defaworyzowane a przez kogo są faworyzowane. Na czym polega jedno i drugie. W art.11 i art.13 pkt.19 jest zapisane przestrzeganie praw człowieka i jest to wystarczające dla nie dyskryminacji kogokolwiek. Zatem pkt.16 w art.13 jako zbędny należy usunąć.

Punkty do poprawy wynikłe z powodu przyjęcia zmiany: 

Zmiany będzie wymagała numeracja kolejnych punktów tego artykułu.

Dyskusja:

01/2020-12-07  Jestem jak najbardziej za wnioskiem. W Polsce są dwie grupy, których działalność jest prawnie zabroniona. Są to faszyści i komuniści. Obie te grupy mieszczą się w pojęciu defaworyzowania ich przez państwo. Czyżby nasz statut zawierał furtkę dla działalności na rzecz takich grup? A co z naszą deklarowaną neutralnością?

Stanowisko ZG PZE:

================================================================================

Poprawka 15.1/05/01/2021-01-02

Jest: W artykule 15 punkcie 1 są wymienione rodzaje członkostwa:  1. Wyróżnia się następujące rodzaje członkostwa w PZE: 1) zwyczajne; 2) zwyczajne ograniczone; 3) wspierające; 4) honorowe.

Proponowana zmiana: Wprowadzić nowy rodzaj członkostwa: 3) dożywotnie;

Uzasadnienie: W obecnym statucie nie ma tej kategorii członkostwa chociaż ona faktycznie występuje. Dawniej można było takie członkostwo po prosu wykupić. Wprawdzie w chwili obecnej nie oferuje się członkom nic takiego  ale należy uwzględnić prawa już nabyte.  Numeracja tej kategorii członkostwa nie jest przypadkowa albowiem prawa takiego członka są prawie takie same jak członka zwyczajnego.

Punkty do poprawy wynikłe z powodu przyjęcia zmiany:

Zmieni się numeracja poszczególnych rodzajów członkostwa. Wprowadzona zmiana wymusza zmianę  numeracji  kolejnych artykułów oraz opisanie tej kategorii członkostwa w nowym artykule 18 

Dyskusja:

Stanowisko ZG PZE:

ZG PZE proponuje odrzucić poprawkę i uzasadnia to tym aby nie dawać pretekstu do odrodzenia się tego rodzaju członkostwa. Przy czym należy nadmienić, że ZG PZE doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że kiedyś taki rodzaj członkostwa występował  i że jest niewiele osób  które nabyły takie prawa. Mimo nie wprowadzenia takiej kategorii postanowiono je dożywotno zwolnić z obowiązku opłacania składek.

=========================================================================

Poprawka 27/04/03/2020-12-17

Jest: W artykule 27 jest napisane: Władzami PZE są: 1) Walne Zgromadzenie; 2) Zarząd Główny; 3) Główna Komisja Rewizyjna. 

Proponowana zmiana: Artykuł 27 po poprawce: Władzami PZE są: 1) Walne Zgromadzenie; 2) Zarząd Główny; 3) Główna Komisja Rewizyjna; 4) Naczelny Sąd Koleżeński. 

Uzasadnienie: Dziwi mnie, że w Statucie z 2013 roku nie ma Naczelnego Sądu Koleżeńskiego. Ciekawe, że taki statut przyjęto w KRSie.

Punkty do poprawy wynikłe z powodu przyjęcia zmiany:

W wyniku zmiany musi się pojawić nowy Rozdział 8 w którym ustalone zostaną szczegóły [dotyczące] Naczelnego Sądu Koleżeńskiego, jak na przykład skład i kompetencje. Pozostałe rozdziały, od obecnego Rozdziału 8 zmienią swoją numerację o 1 wzwyż.

Dyskusja:

Stanowisko ZG PZE:

ZG PZE proponuje odrzucić poprawkę. W drastycznych przypadkach członek ma możliwość, na podstawie art. 26 niniejszego Statutu, odwołania się do Walnego Zgromadzenia. Z przyczyn personalnych mnożenie kolejnych władz PZE jest bardzo problematyczne.

================================================================================

Poprawka 32/02/01/2020-12-06

Jest: W artykule 32 są trzy punkty

Proponowana zmiana: Polega na dodaniu punktu 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje w sposób tradycyjny czyli na sali obrad. Dopuszcza się możliwość obradowania zdalnego czyli na platformach elektronicznych o ile porządek obrad nie przewiduje wyborów, zmian statutu oraz rozwiązania PZE.

Uzasadnienie: Współczesna technika umożliwia odbywanie zdalne spotkań w składach wieloosobowych a ostatnie wydarzenia związane z zagrożeniami epidemicznymi wręcz takie spotkania preferują. Należy także podkreślić, że obradujący nie poniosą kosztów związanych z noclegami i podróżą.

Punkty do poprawy wynikłe z powodu przyjęcia zmiany:

Nie występują punkty do poprawy.

Dyskusja:

Stanowisko ZG PZE:

ZG PZE proponuje przyjąć poprawkę. Należy tutaj jednak uzupełnić punkt 4 o słowo „władz” po słowach …”przewiduje wyborów”.

================================================================================

  

Poprawka 36.2/06/01/2021-01-06

Jest: W artykule 36 punkcie 2 jest: 2.wybór Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej;

Proponowana zmiana: 2. a) wybór Przewodniczącego Zarządu Głównego; b) wybór  zaproponowanego przez nowego przewodniczącego składu Zarządu Głównego; c) wybór Głównej Komisji Rewizyjnej; d) wybór Sądu Koleżeńskiego;

Uzasadnienie: Proponuję tutaj powrót do istniejącego kiedyś sposobu wybierania ZG PZE. Wybrany nowy przewodniczący powinien mieć komfort współpracy z ludźmi którym ufa i dlatego niniejsza poprawka daje mu taką szansę. Praca tak wybranego zespołu będzie  z pewnością bardziej efektywna. Obecnie obowiązujący system dopuszcza aby w wybranym ZG PZE były osoby, które się nie tolerują. Ich współpraca dla dobra PZE może być problematyczna.  Skuteczną kontrolę nowo wybranego ZG PZE powinna zapewnić Główna Komisja Rewizyjna do której składu można powołać osoby, które stoją w opozycji do nowego przewodniczącego. W wypadku gdyby poprawki do statutu uwzględniły powstanie Sądu Koleżeńskiego niniejszy punkt poszerzyłem o wybór Sądu Koleżeńskiego.

Punkty do poprawy wynikłe z powodu przyjęcia zmiany:  Po zaakceptowaniu tej zmiany trzeba będzie poprawić artykuł 40 który zmieni swoje brzmienie na następujące:

Artykuł 40                                                                                                                                                                      Podczas swojego pierwszego posiedzenia –które musi się odbyć nie później niż siedem dni po zakończeniu Walnego Zgromadzenia –Zarząd Główny uchwala regulamin prac ZG PZE, który określa organizację i tryb pracy Zarządu Głównego oraz wybiera spośród siebie zastępcę przewodniczącego, sekretarza generalnego i skarbnika.

Dyskusja:

Stanowisko ZG PZE:

ZG PZE proponuje przyjąć poprawkę skreślając podpunkt d) oraz przeredagowując podpunkt b). Po tej poprawce podpunkt b) powinien brzmieć: b) wybór pozostałego składu Zarządu Głównego; 

================================================================================

Poprawka 36.7/09/01/2021-03-26

Jest: W artykule 36 punkcie 1 jest: 7) uchwalanie wysokości składek członkowskich;

Proponowana zmiana: 7) uchwalanie minimalnej wysokości składki członkowskiej;

Uzasadnienie: Obecny zwyczaj pozostawia dużą swobodę oddziałom. W rezultacie tego z otzymanej kwoty 20% składki  ZG PZE nie jest w stanie sprostać zobowiązaniom wynikającym chociażby z przynależności PZE w Światowym Związku Esperantystów – UEA.  Wydaje się zatem koniecznym aby Walne Zgromadzenie decydowało o minimalnej wysokości składki członkowskiej. Ten zapis nie wyklucza dobrowolnego podwyższenia tej kwoty przez członka, który w ten sposób chciałby wesprzeć naszą organizację.                                                                                               

Punkty do poprawy wynikłe z powodu przyjęcia zmiany:  Nie ma dodatkowych punktów do poprawy

Dyskusja:

Stanowisko ZG PZE: 

ZG PZE proponuje odrzucić poprawkę. Dotychczasowe brzmienie tego zdania jest wystarczające.

================================================================================

Poprawka 53.1/07/05/2021-02-02

Jest: Artykuł 53 1. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi PZE są oddziały. Oddziały są podstawową jednostką organizacyjną PZE i składają się z co najmniej 15 osób będących członkami zwyczajnymi PZE; w skład oddziału mogą wchodzić osoby będące członkami zwyczajnymi ograniczonymi PZE.

Proponowana zmiana: Artykuł 53 1. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi PZE są oddziały. Oddziały są podstawową jednostką organizacyjną PZE i składają się z co najmniej 7 osób będących członkami zwyczajnymi PZE; w skład oddziału mogą wchodzić osoby będące członkami zwyczajnymi PZE.

Uzasadnienie:  Istniejące w obecnej wersji Statutu PZE uwarunkowanie min. 15 członków przy wnioskowaniu o utworzenie oddziału było podyktowane dotychczasowym wymogiem w Prawie o Stowarzyszeniach, gdzie również istniał wymóg min. 15 członków założycielskich.  Jednak obecnie, zgodnie z nowelizacją tego prawa, do założenia stowarzyszenia potrzeba jest min. 7 osób do utworzenia stowarzyszenia rejestrowego; min. 3 osoby przy stowarzyszeniu zwykłym.

Takie rozwiązanie byłoby zgodne z Prawem o stowarzyszeniach i umożliwiałoby łatwiejsze zakładanie Oddziałów PZE także w miejscowościach, gdzie obecnie jest mniej aktywnych esperantystów, ale z czasem można by dzięki akcjom popularyzacyjnym zachęcić kolejne osoby, aby zostały członkami już istniejącego Oddziału.

Por.: Dz. U. 1989 Nr 20 poz. 104 Prawo o stowarzyszeniach Rozdział 2 Tworzenie stowarzyszeń Art. 9. Osoby w liczbie co najmniej siedmiu, zamierzające założyć stowarzyszenie, uchwalają statut stowarzyszenia oraz wybierają komitet założycielski albo władze stowarzyszenia.

Punkty do poprawy wynikłe z powodu przyjęcia zmiany:

Nie występują punkty do poprawy.

Dyskusja:

Stanowisko ZG PZE:

ZG PZE proponuje przyjąć poprawkę skreślając ostatni fragment ” w skład oddziału mogą wchodzić osoby będące członkami zwyczajnymi PZE.”

================================================================================

Poprawka 69.1/08/01/2021-02-10

Jest: W artykule 69 punkcie 1 jest: 1.Rozwiązanie PZE może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawionych do głosowania lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Proponowana zmiana: 1.Rozwiązanie PZE może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 1/10  osób uprawionych do głosowania lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Uzasadnienie: Pozostawienie dotychczasowego zapisu może spowodować, że prawdopodobnie nigdy PZE nie mógłby się sam rozwiązać. Życie przynosi różne scenariusze i musi istnieć możliwość samorozwiązania się naszej organizacji. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że na Walnym Zgromadzeniu z trudem pojawia się około 30 osób czyli około 1/10 stanu liczebnego PZE. Zatem zaproponowana liczba uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu jako 1/10 osób uprawnionych do głosowania wydaje się trudna do realizacji ale nie niemożliwa. Jednocześnie zmieniłem liczbę głosów potrzebną do podjęcia decyzji o samorozwiązaniu się z 2/3 na 3/4. Decyzja taka jako ostateczna powinna mieć szeroką akceptację członków. Uważam, że 75% gremium daje gwarancję takiej szerokiej akceptacji.                                                                                                

Punkty do poprawy wynikłe z powodu przyjęcia zmiany:  Nie ma dodatkowych punktów do poprawy

Dyskusja:

Stanowisko ZG PZE: 

================================================================================