Lingvo:

Estraro de PEA

Robert Kamiński

Agnieszka Mozer

Zofia Śmistek

Alina Mozer

Marek Mazurkiewicz

Kontakto

Ĉefa Estraro de PEA

str. Gen. W. Andersa 37

apartamento 59a

00-159 Warszawa

tel.: +48 720 912 520

pea@esperanto.pl

www.esperanto.pl

Vikipedio

facebook

Arkivoj

Decembre 2019 aperis libro “Krzysztof Kolumb – historia niezwykła” (Kristoforo Kolombo – historio eksterordinara). La aŭtoro, Adam Góralski, estis esperantisto, i.a. honora membro de UEA. Malgraŭ ke la libro rakontas ĉefe en nekurima formo la historion de Kristoforo Kolombo oni povas trovi en ĝi menciojn ankaŭ pri Esperanto. Ordinara prezo de la libro estas 39.99 zlotoj – tamen la membroj de PEA povas ricevi ĝin nur kontraŭ 25 zlotoj. La libro aperis en la pola lingvo, sed la eldonejo pripensas eldoni ĝin ankaŭ en Esperanto. Ĉu iu estas interesigita pri apero de la libro en Esperanto?

Oficjala paĝo de la libro

Aliĝilo al Germana Pola Esperanto-Kongreso 2020 por poloj estas havebla ĉe PEA. La kongreso okazos dum tagoj 29-a de majo ĝis 1-a de junio 2020. Post dulanda kongreso en samaj lokoj okazos kongreso de Internacia Fervoista Esperanto- Federacio. La kongresoj okazos en Frankfurto ĉe Odro kaj en Słubice. Pro la fakto, ke la kongreso okazos en du landoj, la partoprena prezo estas sufiĉe alta kompare kun polaj kongresoj. Partoprenkontizo por poloj en unua tempoperiodo ĝis 10.01.2020 estas 45 euroj.

Ni petas esperantistojn, kiuj volas ĉeesti la kongreson aliĝi kiel eble plej frue. Ĉi tiu prezo estas antaŭvidita por PEA-membroj. Se iu ne estas PEA-membro, povas fariĝi individua PEA-membro. La membrokotizo por 2020j estas 30 zl. – plena kotizo kaj 15 zl rabatita (pensiuloj, emeritoj, senlaboruloj, junuloj ĝis 16-jaraĝo).

Apude vi ankaŭ trovos priskribon kiel mendi tronoktlokon en studentaj domoj en Słubice. Pri interesa programo de la kongreso ni skribos en sekva Pola Esperantisto.

Ni korege invitas vin al tiu eksterordinara kongreso.

Ni petas vin pagi aliĝkotizon per euro al bankokonto por euro en disponigo de vicprezidantino de PEA Agnieszka Mozer: mBank 70 1140 2004 0000 3712 0121 6787 Skribu: antaŭnomo, nomo, Kongreso 2020

Personoj kiuj ne povas pagi per Euroj bonvolu kontaktiĝi kun PEA-estraro.

Bankokonto de Pola Esperanto-Asocio por membrokotizoj (Volksvagen Bank):

64 2130 0004 2001 0558 6110 0001

Pagoj por individuaj membroj de PEA por jaro 2020: plena – 30 zlotoj, rabatita – 15 zlotoj (studentoj, pensiuloj, junuloj ĝis 16 j). Bonvolu peti ĉe PEA-estraro membrodeklaron.

ESTU INDIVIDUA MEMBRO DE POLA ESPERANTO-ASOCIO

Aliĝilo por poloj al Germana Pola E-kongreso (doc)

Aliĝilo por poloj al Germana Pola E-kongreso (pdf)

Mendado de tranoktoj en studentaj domoj en Słubice por Germana Pola E-Kongreso 2020 (doc)

Mendado de tranoktoj en studentaj domoj en Słubice por Germana Pola E-Kongreso 2020 (pdf)

Atsiprašome, šis puslapis galimas tik Pola.

Postkongresaj impresoj el Łochów

La 38-a Pola Esperanto-Kongreso forkuris en historion. Ekde 31-a de majo ĝis 2-a de junio 2019 partoprenis ĝin ĉirkaǔ kvindek polaj, germanaj, nederlandaj, rusa kaj japana esperantistoj. La temo de ĉi-jara PEK estis dediĉita al la familio de Zamenhof. Kadre de kongresa programo organizantoj preparis interesajn kulturajn kaj turismajn aranĝojn. Kiel kongresurbon oni elektis Łochów, la pitoreskan urbon en Mazovio apud la rivero Liwiec, ĉirkaŭitan de arbara komplekso. Ĉi-jare la urbo festas ŝian 50-an jubileon. Kongresejo troviĝis en la renovigita stacidomo ĉe la fervoja linio Varsovio – Bjalistoko, konstruita en la dua duono de 19-a jarcento. Kongresanoj ripozadis kaj tranoktadis en renesanca Palaco apud Bienego Łochów.

Unuatage, post solena malfermo de la kongreso kaj komuna fotado kun E-flago antaŭ la kongresejo, okazis prelegoj pri beleco kaj historio de la kongresurbo, pri Lidia Zamenhof kaj ŝia amikino Ewa Toren. Posttagmeze kongresanoj partoprenis kantoatelieron de la nederlanda duopo „Kajto” lernante humurplenajn E-kantojn de la ensemblo.

Sabate kongresanoj ekskursis al Treblinka kaj Brok. Nuntempe en Treblinka, kie dum la 2-a mondmilito funkciis nazia koncentrejo, troviĝas granda memoraĵo farita de multaj ŝtonoj. Memorante, ke familio de Zamenhof pereis tie, kongresanoj omaĝis viktimojn per silenta minuto kaj esperantlingve enskribis kelkajn vortojn en la muzea memorlibro. Sekve, ekskursanoj ripozis en malnova urbeto Brok apud la rivero Bug admirante belan mazovian panoramon kaj du lignajn ventmuelilojn. En la sama tempo kelkaj el la kongresanoj biciklis al naturrezervejo Wilcze Błota (Lupaj Kotoj). Posttagmeze okazis prelegoj pri revuo “Pola Esperantisto” kaj pri eblecoj monhelpi por PEA. Vespere okazis koncerto de duopo “Kajto” en la stacidoma salono, kiun ĉeestis ne nur kongresanoj sed ankaŭ la urbestro kaj aliaj loĝantoj de Łochów.

Dimanĉe matene kongresanoj preĝis, parte esperantlingve, dum sankta meso en apudpalaca ligna preĝejo. Sekve okazis Ĝenerala Kunveno de PEA. Oni elektis la novajn Estraron kaj Revizian Komisionon. Samtempe kelkaj kongresanoj vizitis la Palacon kaj Bienegon de Łochów, promenis tra la ĉirkaŭata ĝin parko, vizitis interalie la Insulon de Poetoj kaj Verkistoj, regardis lignajn skulptaĵojn kaj preterpasis modernan mezlernejon. Posttagmeze dum la solena fermo de la kongreso oni anoncis, ke en venonta 2020 jaro okazos komuna pola-germana E‑kongreso en najbaraj urboj Frankfurt (Oder) kaj Słubice. Fine, kelkaj kongresanoj ĝuis prezentadon de junulara dancgrupo en loka mezlernejo. Dum la tuta kongreso akompanis nin sunplena vetero. Ni nur bedaŭras, ke kongresanoj ne postlasis porĉiaman memoraĵon pri la 38‑a PEK en la kongresurbo. Oni povis ekzemple kreskigi arbon aǔ krei ĉeokazan lignan skulptaĵon helpe de loka artisto.

Fotoj pri la kongreso rigardeblas ĉe la retadreso: https://flic.kr/s/aHsmE31714

Paweł Dzienis kaj Adam Wilkus

 

 

Inter la 31-a de majo kaj la 2-a de junio 2019 okazis en urbo Łochów (Ûohuf) la 38-a Pola Esperanta Kongreso.

Dum la lasta tago de la Kongreso, la 2-an de junio 2019 havis  membroj de Pola Esperanto-Asocio  Ĝeneralan Kunsidon. Tre grava evento, čar krom čiujaraj leĝdevigaj decidoj la Kunsido devis elekti novan estraron de Pola Esperanto-Asocio. La Kunsidon partoprenis 29 membroj kaj 27 personoj volis baloti. Preskaŭ čiuvoče oni elektis novan estraron.

Jen novaj niaj gvidantoj:

1) Robert Kamiński – prezidanto

2) Agnieszka Mozer – vicprezidantino

3) Zofia Śmistek – ĝenerala sekretario

4) Alina Mozer – kasistino

5) Marek Mazurkiewicz – ano

Ankaŭ oni elektis Ĝeneralan Revizian Komisionon de PEA. Jen la Komisiono:

1) Halina Füchsel – prezidantino

2) Świętosław Fortuna – ano

3) Zbigniew Kowalski – ano

Mi, kiel antaŭa prezidanto de PEA kore gratulas al la novelektitaj personoj kaj deziras sukcesojn. Mi certas ke sukcesoj venos.

Aleksander Zdechlik

 

La 38-a Pola Esperanta Kongreso en Łochów (Ûohuf)

31 majo – 2 junio 2019

Okaze de la 50-a datreveno de la fondo de urbo Łochów la 38-a Pola  Esperanta   Kongreso en  Łochów  estos  organizota  sub honora patroneco de la Urbestro de la urbo Łochów  s-ro Robert Mirosław Gołaszewski (Robert Mirosŭaf Goŭaŝefski). Media patrono estos Pola Retradio.     

La kongreso estos dediĉita al sorto de familio Zamenhof.

Organizanto: Pola Esperanto-Asocio str. gen. W. Andersa 37/59 a, 00-159 Warszawa

Termino: 30 majo-2 junio 2019 j. (vendredo, sabato, dimanĉo)

Loko: Łochów fervoja stacidomo (kongresejo)

 

Programo de la 38-a Pola Esperanta Kongreso

Ĵaŭdo la 30-a de majo 2019

 • 18:00 -19:00 gazetara konferenco

Vendredo la 31-a de majo 2019

 • Antaŭtagmeze akcepto de gastoj en kongresejo
 • 15:00 – 16:00 solena malfermo de la Kongreso
 • 16:00 – 16:15 teknikaj informoj
 • 16:15 – 17:00 prelego „Beleco kaj historio de urbo Łochów”
 • 17:00 – 17:50 filmo pri Lidia Zamenhof
 • 18:00 – 18:50 prelego „Intervjuo kun vivanta amikino de Lidia Zamenhof”
 • 19:00 – 19:50 muzika ateliero

Sabato la 1-a de junio 2019

 • 08:30 – 12:00 ekskurso al koncentrejo Treblinka, paralele Ĝenerala Kunsido de PEJ
 • 15:00 -17:30 prelego pri „Pola Esperantisto”, prelego „Kiel monhelpi al Pola Esperanto-Asocio”, diskuto „Problemoj de pola esperanta movado”.
 • 18:00 – 19:45 koncerto de ensemblo „Kajto” el Nederlando (en la urbo)
 • 20:00 – 20:50 prelego pri fejsbuko

Dimanĉo la 2-a de junio

 • 08:30 – 9:30 Sankta meso (en apudpalaca preĝejo)
 • 10:00 – 13:30 Ĝenerala Kunsido de Pola Esperanto-Asocio (pole)
 • 10:00 – 13:00 ekskurso tra urbo Łochów kaj ĉirkaŭaĵo
 • 16:00 – 17:00 solena fermo de la Kongreso

Rimarkoj:
1) Paralele dum la kongreso, junuloj de PEJ havos sian programon
2) Programo laŭ la nuna stato

Tranoktoj:

Oni rezervis tranoktadon en Palaco Łochów, str. Konopnickiej 1, 10 en luksaj ĉambroj 1-3 personaj jam ekde ĵaŭdo la 29-a majo. Prezo estas 75,00 zł kontraŭ unu tranokto. En la prezo estas kosto de matenmanĝo.

Okaze de elĉerpiĝo de lokoj organizantoj havas rajton proponi alian hotelon kun aliaj prezoj.

Rimarko: Junuloj de PEJ tranoktos en Liceo

Manĝado: Memstare

Aliĝkotizo: 35,00 zł

Aliĝoj:

Aliĝoj oni devas sendi al reta adreso: aleksander.zdechlik@gmail.com  aŭ al poŝta adreso: Polski Związek Esperantystów O/Gliwice, skr. poczt. 21, 44-100 Gliwice kun informo pri kvanto da tranoktoj kaj kun planitaj ekskursoj. En la aliĝo oni devas aldoni kontakton.

Aliĝoj estos validaj post la enpago (nur por poloj) kaj ili estos akceptataj ĝis la 20-a de majo 2019. Post tiu dato la organizantoj nenion garantias.

Enpagoj:

Oni povos pagi al bankokonto de PEA  nr 90 2130 0004 2001 0558 6110 0018 kun alskribo – Kongreso en Łochów, <via nomo>

Monsumo devas havi aliĝkotizon 35,00 zł kaj enpagon kontraŭ tranoktoj (kvanto de tranoktoj x 75,00 zł). Se iu rezignus la enpago de aliĝkotizo ne redoneblas.

Lastaj informoj:

Urbo Łochów situas ĉe fervoja linio inter Varsovio kaj Bjalistoko. Sciu, ke ne ĉiuj trajnoj haltiĝas tie.

Se Vi volas vere trankvile travivi sian loĝadon en urbo Łochów venu al la Kongreso. Vi vidos nian belan mazovian teron pri kiu Vi verŝajne malmulte sciis. Vi loĝos en la palaco kie antaŭe loĝis nur nobeloj sed Vi loĝos pli lukse kompare kun ili. Por travivi tion indas pagi iom pli kontraŭ tranokto. Pollando vere estas bela lando.

Se Vi jam decidis klaku suban aliĝilon kaj plenumu ĝin. Baldaŭ aperos reta aliĝilo.

Aliĝilo

sube reta aliĝilo:

http://alighu.al/polakongreso2019

 

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy.

Przed paroma godzinami dowiedziałem się o możliwości wspomożenia Polskiego Związku Esperantystów przy okazji rozliczenia się z Urzędem Skarbowym.

1% podatku może zasilić naszą organizację chociaż nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego ale aby tak się stało musimy to zrobić za pomocą Fundacji FaniMani. Poniżej załączam instrukcję jak to zrobić.

Aby nasze działania były efektywne muszą to być działania natychmiastowe i zbiorowe bo chodzi o kwotę około 10 000 zł.

Nas członków PZE jest wg stanu na 31 12 2018  299 osób. Gdyby każda ta osoba rozliczyła się z Urzędem Skarbowym w podany sposób to łatwo oszacować nasz dochód. 299 osób x 30,00 zł = 8 970,00 zł.

Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego że część naszych członków ma inne priorytety i swój 1% przekażą na inne organizacje ale z drugiej strony są wśród nas osoby które zachęcą innych aby wspomogły Polski Związek Esperantystów. Oczywiście startujemy już mocno opóźnieni.

Dlatego nasze działania muszą być natychmiastowe. Proponuję przesłać niniejszy list na wszystkie inne znane Wam adresy mailowe. Przy takim działaniu proszę jednak o zachowanie pewnej higieny i nie wysyłanie listów zbiorowo tylko na ściśle określony adres.

Ja osobiście już złożyłem zeznanie ale postanowiłem wysłać jeszcze raz mój PIT 37 z korektą. Bardzo ciekawy jestem wyniku naszych starań.

Aleksander Zdechlik

Instrukcja

Jak skorzystać z 1% podatku z Fundacją FaniMani?

Fundacja FaniMani posiada status OPP – Organizacji Pożytku Publicznego. Realizując nasze cele statutowe – wspieranie  organizacji pozarządowych i szkół w pozyskiwaniu środków działania statutowe – udostępniamy wszystkich zarejestrowanym w FaniMani organizacjom, które nie mają statusu OPP możliwość skorzystania ze środków pochodzących z odpisu 1% podatku zebranych przez Fundację FaniMani.

Fundacja FaniMani nie pobiera żadnych opłat czy prowizji z tego tytułu. Wypłata zebranych w ten sposób środków nastąpi do dnia 31 sierpnia 2019 roku (przy założeniu, że urzędy skarbowe zrealizują wypłatę środków z 1% i przekażą rozliczenie celów szczegółowych do końca lipca 2019).

Podatnik, aby przekazać 1% podatku powinien podać następujące dane:

 • Organizacja: Fundacja FaniMani
 • KRS: 0000507234
 • Cel szczegółowy: {22781} (nie należy podawać nazwy organizacji, tylko id beneficjenta w tym wypadku jest to id Polskiego Związku Esperantystów)

 

Kurso de Esperanto en Katowice

Esperanto to sprawdzone, użyteczne i neutralne narzędzie komunikacji. Jest jasne, proste a jednocześnie niezwykle bogate, co umożliwia przekazywanie skomplikowanych treści. Esperanto jest językiem żywym – sprawdza się nie tylko w utworach literackich czy poezji, ale również w trakcie międzynarodowych festiwali i kongresów.

W 2014 roku esperanto jako nośnik kultury esperanckiej zostało wpisane na krajową listę niematerialnego dziedzictwa.

Zapraszamy na cykl spotkań, w trakcie których poznamy podstawy języka esperanto, kulturę esperancką, a nawet poznamy esperantystów z różnych stron świata.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 7 marca o godzinie 17.00 w siedzibie Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, ul. Teatralna 4 (I piętro).